Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

O wnioskach

Wnioski składają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach wyłącznie mieszkańcy Gminy Pabianice, tj.: Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.

INFORMUJEMY O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+), ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM PORTALU EMP@TIA LUB PROFILU ZAUFANEGO ePUAP, KTÓRY MOŻNA ZAŁOŻYĆ PRZY POMOCY SYSTEMÓW BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ.

W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2016/2017, do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2015 r.;
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2015 r.;
 • w przypadku utraty dochodu, dokumenty potwierdzające utratę dochodu np. kserokopia świadectwa pracy (ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu, kserokopia PITu-11);
 • w przypadku uzyskania dochodu, zaświadczenie z zakładu pracy od kiedy podjęto zatrudnienie i o wysokości wynagrodzenia netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;
 • w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, lub podjęło naukę w szkole ponadgimnazjalnej zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki  lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany, odpis aktu zgonu rodzica.
 • kopię odpisu podlegającego wykonaniu wyroku sądu albo ugody sądowej, bądź kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem w sprawie alimentów otrzymywanych na rzecz osób w rodzinie (w przypadku otrzymywania alimentów niższych lub wyższych niż zasądzone – przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość alimentów otrzymanych w 2015 r. oraz zaświadczenie komornika o całkowitej bądź częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów z podaniem kwoty wyegzekwowanej w 2015 r.);
 • informację sądu lub ośrodka adopcyjnego o toczącym się postępowaniu adopcyjnym zawierającą datę przekazania dziecka pod opiekę w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem albo orzeczenie sądu w tej sprawie;
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,kopie aktów zgonu rodziców lub kopie odpisów wyroków zasądzających alimenty, albo kopie protokołów zawierających treść ugody zasądzającej alimenty w przypadku osoby uczącej się.
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 • umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:

W celu ubiegania się o powyższy dodatek osoba ubiegająca się obowiązana jest dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie winno zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży).

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 • Dla ustalenia uprawnień do powyższego dodatku należy do wniosku o zasiłek rodzinny zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
 • zaświadczenie albo oświadczenie, o co najmniej 6 – miesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 • w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego na to samo dziecko z przerwami zaświadczenie pracodawcy powinno uwzględniać wszystkie okresy udzielonego urlopu a także okresy wypłaconego zasiłku wychowawczego;
 • jeśli zasiłek był wypłacany przez ZUS – odpowiednie zaświadczenie o wszystkich okresach wypłaty zasiłku na to samo dziecko (podobne zaświadczenia należy przedstawić, jeśli z urlopu wychowawczego na dane dziecko korzystał drugi rodzic);
 • w przypadku umieszczenia dziecka w placówce zapewniającej całodobową opiekę – zaświadczenie stwierdzające przez ile dni w tygodniu korzysta w nim z całodobowej opieki albo oświadczenie o nieskorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

Osoby samotne ubiegające się o powyższy dodatek do wniosku o zasiłek rodzinny winny dołączyć:

 • kopię aktu zgonu drugiego z rodziców;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;
 • kopię odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców;

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

Wnioskodawca do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka albo o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (na okres zasiłkowy 2016/2017):

 •  zaświadczenie ze szkoły albo oświadczenie w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 lat – o uczęszczaniu do szkoły.
 •  dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na okres zasiłkowy 2016/2017):

 1. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły:
  • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.
  • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.
 2. w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej:
  • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej nie wymaga składania dodatkowych dokumentów.

W przypadku ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie winno zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży).
 • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2015 r.;
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2015 r.;
 • w przypadku utraty dochodu, dokumenty potwierdzające utratę dochodu np. kserokopia świadectwa pracy (ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu, kserokopia PITu-11);
 • w przypadku uzyskania dochodu, zaświadczenie z zakładu pracy od kiedy podjęto zatrudnienie i o wysokości wynagrodzenia netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;
 • kopię odpisu podlegającego wykonaniu wyroku sądu albo ugody sądowej, bądź kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem w sprawie alimentów otrzymywanych na rzecz osób w rodzinie (w przypadku otrzymywania alimentów niższych lub wyższych niż zasądzone – przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość alimentów otrzymanych w 2015 r. oraz zaświadczenie komornika o całkowitej bądź częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów z podaniem kwoty wyegzekwowanej w 2015 r.);
 • dokument uwzględniający datę przekazania dziecka pod opiekę opiekunowi faktycznemu;
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego;

W przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny, do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku opiekuna prawnego albo faktycznego- kopię orzeczenia sądu lub zaświadczenie o postępowaniu adopcyjnym;
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub
 • kopię orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne, do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku opiekuna faktycznego – zaświadczenie z sądu lub ośrodka adopcyjnego o toczącym się postępowaniu adopcyjnym zawierające datę przekazania dziecka lub orzeczenie sądu w tej sprawie;
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka z odpowiednimi wskazaniami lub kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się krewny w linii prostej inny niż matka lub ojciec albo rodzeństwo, bądź rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z osobą wymagającą opieki;
 • w przypadku umieszczenia dziecka w placówce zapewniającej całodobową opiekę – zaświadczenie stwierdzające przez ile dni w tygodniu korzysta w nim z całodobowej opieki;
 • oświadczenie pozwalające ustalić istnienie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego oraz oryginały świadectw pracy i zaświadczeń w celu ustalenia posiadanego na dzień przyznania świadczenia składkowego i nieskładkowego stażu pracy. Dokumenty oryginalne zostaną przekazane do ZUS celem weryfikacji stażu ubezpieczeniowego.
 • dokument potwierdzający powstanie niepełnosprawności (W przypadku jeśli niepełnosprawność osoby powstała między 18 a 25 rokiem życia należy przedłożyć dokument potwierdzający fakt pobierania nauki w ww. okresie)

W przypadku ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki, w tym odpowiednio:
 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.)
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • w przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiega się krewny w linii prostej inny niż matka lub ojciec albo rodzeństwo, bądź rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z osobą wymagającą opieki
 • dokument potwierdzający stan cywilny osoby wymagającej opieki;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Jeżeli dokumenty znajdujące się już w posiadaniu organu właściwego nadal będą aktualne, składanie ich na nowy okres zasiłkowy nie jest wymagane (np. uwierzytelniona kopia dokumentu tożsamości, skrócony odpis aktu urodzenia dzieci, wyrok zasądzający alimenty czy wyrok orzekający o rozwodzie).

W przypadku ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017 do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 lat, zaświadczenie ze szkoły/szkoły wyższej albo oświadczenie, że jest uczniem/studentem w roku szkolnym/akademickim 2016/2017;
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji za ostatnie 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku;
 • zaświadczenie komornika o wysokości alimentów przekazanych wierzycielowi w 2015 roku ;
 • w przypadku, gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczpospolitej Polskiej – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
 • zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.)
 • oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź rozliczają się na podstawie karty podatkowej;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok;
 • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopie odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem.
 • dokument potwierdzający datę utraty dochodu i wysokość netto utraconego dochodu.
 • dokument określający wysokość netto uzyskanego dochodu w roku 2015 oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był osiągany lub dokument określający wysokość netto uzyskanego dochodu za pierwszy miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, w przypadku uzyskania dochodu po roku 2015.

Powrót