Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W przypadku ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023, do wniosku należy dołączyć:

Dokumenty dotyczące dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku 2021:

zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny osiągniętego w roku 2021

 • oświadczenie członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku 2021, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U .z 2012r. poz. 361 z późn. zm.);
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2021;
 • zaświadczenie komornika o wysokości alimentów przekazanych wierzycielowi w 2021 roku;
 • w przypadku, gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczpospolitej Polskiej – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

Jeśli wnioskodawca zaznaczy we wniosku odliczenia od dochodu powinien przedstawić:

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość alimentów przekazanych na rzecz osób spoza rodziny.

Dokumenty dotyczące zmian, utraty albo uzyskania źródeł dochodów uzyskiwanych przez rodzinę, które nastąpiły w 2021 lub po tym roku:

W przypadku utraty dochodów w 2021 lub po tym roku do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające datę utraty dochodu i wysokość netto utraconego dochodu (kserokopię: świadectwa pracy, umowy zlecenie/ o dzieło, PIT-y 11 oraz PIT-y 37/36 za 2021 r.).

W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu w roku 2021 do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty określające wysokość netto uzyskanego dochodu w roku 2021 oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był osiągany (np.: kserokopię: umowy o pracę/zlecenie/dzieło, PIT-y 11 oraz PIT-y 37/36 za 2021 r.).

W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku 2021 do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty określające wysokość netto uzyskanego dochodu za pierwszy miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany (np.: kserokopię umowy o pracę/zlecenie/dzieło, zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za miesiąc następujący po miesiącu rozpoczęcia zatrudnienia).

Uwaga!

Przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Dokument potwierdzający bezskuteczność egzekucji alimentów:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji za ostatnie 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku

Jeśli osoba uprawniona jest pełnoletnia

 • oświadczenie zawierające informację, że osoba uprawniona jest uczniem w roku szkolnym 2022/2023;

Inne dokumenty

 • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopie odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem
 • kopię orzeczenia sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka
 • Inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Powrót