Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Do zasiłku rodzinnego z dodatkami

W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2022/2023, do wniosku należy dołączyć:

Dokumenty dotyczące dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku 2021

Zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny osiągniętego w roku 2021:

 1. oświadczenie członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku 2021, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U .z 2012r. poz. 361 z późn. zm.);
 2. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2021.

Jeśli wnioskodawca zaznaczy we wniosku odliczenia od dochodu powinien przedstawić:

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość alimentów przekazanych na rzecz osób spoza rodziny.
 • kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, bądź kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem w sprawie alimentów zasądzonych na rzecz osób spoza rodziny.

Dokumenty dotyczące zmian, utraty albo uzyskania źródeł dochodów uzyskiwanych przez rodzinę, które nastąpiły w 2021 lub po tym roku:

W przypadku utraty dochodów w 2021 lub po tym roku do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające datę utraty dochodu i wysokość netto utraconego dochodu (np.: kserokopię: świadectwa pracy, umowy zlecenie/ o dzieło, PIT-y 11 oraz PIT-y 37/36 za 2021 r.).

W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu w roku 2021 do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty określające wysokość netto uzyskanego dochodu w roku 2021 oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był osiągany (np.: kserokopię: umowy o pracę/zlecenie/dzieło, PIT-y 11 oraz PIT-y 37/36 za 2021 r.).

W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku 2021 do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty określające wysokość netto uzyskanego dochodu za pierwszy miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany (np.: kserokopię umowy o pracę/zlecenie/dzieło, zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za miesiąc następujący po miesiącu rozpoczęcia zatrudnienia).

Uwaga!

Przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko

 • kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, bądź kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem w sprawie alimentów otrzymywanych na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
 • kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,
 • kopię postanowienia sądu w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia na czas trwania postępowania w sprawie o alimenty
 • kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację
 • kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.
 • Kopię zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka, w przypadku w którym ojciec dziecka jest nieznany

Inne dokumenty

 • kopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, zawierającego datę przekazania dziecka pod opiekę
 • kopię orzeczenia sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka
 • kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, bądź kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem w sprawie alimentów otrzymywanych na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
 • Inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego

W przypadku ubiegania się o dodatki do zasiłku rodzinnego, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie winno zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży).

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
 • zaświadczenie albo oświadczenie, o co najmniej 6 – miesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 • w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego na to samo dziecko z przerwami zaświadczenie pracodawcy powinno uwzględniać wszystkie okresy udzielonego urlopu a także okresy wypłaconego zasiłku wychowawczego;
 • Jeśli zasiłek był wypłacany przez ZUS – odpowiednie zaświadczenie o wszystkich okresach wypłaty zasiłku na to samo dziecko (podobne zaświadczenia należy przedstawić, jeśli z urlopu wychowawczego na dane dziecko korzystał drugi rodzic);
 • w przypadku umieszczenia dziecka w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – zaświadczenie stwierdzające przez ile dni w tygodniu korzysta w nim z całodobowej opieki albo oświadczenie o nieskorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki;

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

 • kopię aktu zgonu drugiego z rodziców;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;
 • kopię odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców;

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

Nie wymaga składania dodatkowych dokumentów

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (na okres zasiłkowy 2022/2023):

 • oświadczenie w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 lat – o uczęszczaniu do szkoły w roku szkolnym 2023/2024
 • PAMIĘTAJ!!! dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na okres zasiłkowy 2023/2024):

 1. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
  • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły w roku szkolnym 2023/2024;
  • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.
 2. w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej:
  • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły w roku szkolnym 2023/2024.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

nie wymaga składania dodatkowych dokumentów.


Powrót