Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendium szkolne

 1. Stypendium może otrzymać uczeń, w którego rodzinie występuje minimum jedna z następujących okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenia losowe oraz miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (600,00 zł).
 1. Wniosek o stypendium szkolne składa się:
  1. w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego,
  2. w uzasadnionych przypadkach, takich jak: długotrwała choroba osoby składającej wniosek, śmierć rodzica lub opiekuna ucznia, klęska żywiołowa bezpośrednio dotycząca gospodarstwa domowego ucznia wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w  pkt a. Złożenie wniosku w terminach innych niż wskazane w pkt a wymaga zamieszczenia w treści wniosku uzasadnienia przekroczenia terminu.
 2. Stypendium przysługuje w wysokości:
  1. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do  kwoty 420,00 zł netto – 148,80 zł
  2. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 420,00 zł do kwoty 540,00 zł  netto – 124,00 zł
  3. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 540,00 zł  netto do kwoty 600,00 zł netto – 99,20 zł

 1. Formy stypendium szkolnego:

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

a) zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, kalkulatora, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych,

b) zakupu biurka, krzesła i lampki biurkowej, zakupu komputera, tableta, podzespołów, drukarki, tuszu do drukarki, oprogramowania komputerowego,

c) opłat za naprawę sprzętu komputerowego, zakupu przyborów piśmienniczych, kreślarskich i plastycznych,

d) zakup ubrania roboczego wykorzystywanego do praktycznej nauki zawodu dla ucznia szkoły kształcącej w określonym zawodzie (rachunek potwierdzony przez dyrektora szkoły),

e) zakup materiałów i sprzętu potrzebnego na zajęcia praktyczne (rachunek potwierdzony przez dyrektora szkoły),

f) odzież i obuwie na zajęcia wychowania fizycznego: 1 para obuwia sportowego, 1 para długich spodni sportowych, 1 bluza, 1 koszulka, 1 krótkie spodenki sportowe,

g) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,

h) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę (zaświadczenie wydane przez szkołę);

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności kosztów zakwaterowania, przejazdu,

4) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych.

5. Realizacja stypendium:

1). Refundacja poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających zobowiązanie do poniesienia wydatków na cele edukacyjne oraz dokumentów potwierdzających ich poniesienie przez ucznia, rodzica lub inną osobę jeżeli wspólnie zamieszkuje i gospodaruje z uczniem, albo podmioty zewnętrzne dokonujące zbiorczych wydatków na cele edukacyjne na rzecz uczniów.

2). Zakupy i opłaty, o których mowa w pkt 1, muszą być dokonane w okresie od 1 września do 30 czerwca, za wyjątkiem podręczników szkolnych, które mogą być zakupione w okresie wakacji poprzedzających dany rok.

WAŻNE! – W trakcie pobierania stypendium zasiłkobiorca obowiązany jest informować o każdej zmianie sytuacji mającej wpływ na przyznanie stypendium.

Zasiłek szkolny

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi bez względu na dochód z powodu zdarzenia losowego.
 2. Zasiłek może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
 3. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 4. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia), czyli aktualnie kwota zasiłku wynosi maksymalnie 620,00 zł.
 5. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.
 6. O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek, złożony w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Powyższe formy pomocy reguluje UCHWAŁA NR XVII/146/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice (Dz.Urz.Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6301).


Powrót