Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnością

Na każde dziecko do ukończenia 14 -tego roku życia, które spełnia poniże warunki:

1) dziecko w rodzinie posiada orzeczoną niepełnosprawność oraz

2) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka z zaleceniem zajęć logopedycznych bądź zajęć integracji sensorycznej lub

3) posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z zaleceniem zajęć logopedycznych bądź zajęć integracji sensorycznej.

przysługuje:

1) dopłata do jednej godziny zajęć z integracji sensorycznej w tygodniu w wysokości ponoszonych wydatków, jednak nie więcej niż 120,00 zł za 1 godzinę zajęć i 4 godz. zajęć w miesiącu, przez 10 miesięcy w roku, z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia.

2) dopłata do jednej godziny zajęć z logopedii w tygodniu w wysokości ponoszonych wydatków, jednak nie więcej niż 100,00 zł za godzinę zajęć i 4 godz. zajęć w miesiącu, przez 10 miesięcy w roku, z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia.

Przyznanie lub odmowa uprawnień dla rodzin z dzieci z niepełnosprawnością następuje w drodze decyzji wydanej w oparciu o złożony wniosek i wymagane dokumenty.

Dopłata ma formę refundacji poniesionych wydatków.

Dopłata przyznawana jest na okres od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach do dnia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka, na które rodzic ubiega się o przyznanie wsparcia.

Faktury/rachunki wystawione na jednego z rodziców dziecka dostarcza się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach do 5 dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Uchwała Niepełnosprawność

Uchwała niepełnosprawność 2


Powrót