Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

wzor_karty_gmPabianice-cut

„Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” to Program adresowany do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, przyznający ulgi i uprawnienia przy nabywaniu towarów i usług na podstawie Karty.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej tj.:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;
 • dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia warunki:
  * jest w wieku do 18. roku życia lub
  * jest w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje
  * a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych (dotyczy to również dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej). Karta nie przysługuje dziecku pozostającemu w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującemu własne dziecko;
 • rodzicom zastępczym (osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka), o ile rodzina ta spełnia kryteria rodziny wielodzietnej.


Przyznanie i wydanie Karty następuje na wniosek.

 • Wniosek wraz z załącznikami można otrzymać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 3/5, 95-200 Pabianice, tel.: 668-374-148 lub pobrać ze strony internetowej (zakładka: Wnioski do pobrania, podzakładka: Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych) oraz w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub pobrać ze strony internetowej (zakładka: Dziecko i Rodzina, podzakładka: Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych).
 • Wnioskodawca składa wniosek osobiście za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach lub bezpośrednio w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub przesyła na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub wysyła na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na platformie ePUAP:/RCPSLODZ/skrytka.
 • Karta wydawana jest bezpłatnie.
 • W przypadku rodziców Karta wydawana jest na czas nieokreślony.
 • Przy wydawaniu Karty nie stosuje się kryterium dochodowego.
 • Karty wydawane są w terminie do 15 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
 • Odbioru Kart można dokonać osobiście. Karty mogą być również przesłane na wskazany we wniosku adres.

Wymagane dokumenty:

Aby otrzymać Kartę Wnioskodawca powinien złożyć:
1) wniosek o przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, który powinien zawierać oświadczenie każdego z pełnoletnich członków rodziny dotyczące przetwarzania danych osobowych;
2) w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki zgodnie z załącznikiem do wniosku;
3) w przypadku rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka – zaświadczenie z właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, dla danego dziecka;
4) w przypadku rodzin z dzieckiem (dziećmi) niepełnosprawnym (niepełnosprawnymi) powyżej 18. roku życia – kserokopię orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku rodzica, który miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, Wnioskodawca powinien złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Programu.

W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, duplikat Karty z tym samym numerem wydawany jest na wniosek, w terminie do 15 dni roboczych od daty wpływu wniosku.
Duplikat Karty może być odebrany osobiście w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, w godzinach pracy urzędu lub przesłany na adres wskazany we wniosku.
Warunkiem wydania i uzyskania duplikatu Karty jest złożenie wniosku oraz zwrot Karty uszkodzonej, a w przypadku utraty lub zagubienia Karty, złożenie stosownego oświadczenia o niemożności jej zwrócenia.
Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości określonej dla wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny, tj.: 13,00 zł/szt.
Wpłaty dokonuje się na rachunek bankowy wskazany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Aktualny katalog ulg znajduje się na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, zakładka: Dziecko i Rodzina, podzakładka: Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.

wzor_karty_gmPabianice-cut

Osoby posiadające Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych mogą również ubiegać się o dodatkowe zniżki dostępne tylko i wyłącznie dla mieszkańców Gminy Pabianice (gminy wiejskiej):
1. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Pabianice (gminy wiejskiej):
* O świadczenie można ubiegać się w terminie do 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.
* Wypełniony przez jednego z rodziców wniosek należy złożyć w GOPS w Pabianicach, ul. Łaska 3/5. Wniosek można pobrać ze strony lub w siedzibie Ośrodka.
* Do wypełnionego wniosku należy załączyć kserokopię aktu urodzenia dziecka, na które składany jest wniosek oraz kserokopię Wojewódzkich Kart Rodzin Wielodzietnych każdego członka rodziny wielodzietnej.
* Świadczenie przekazywane jest na rachunek bankowy wnioskodawcy po uprawomocnieniu się decyzji, tj. w ciągu 14 dni od dostarczenia decyzji.


Powrót