Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja dotycząca trwałości projektu „Pracuś”

Informacja dotycząca trwałości projektu „Pracuś”

Z dniem 30 listopada 2023 r. zakończyła się realizacja zadania pn. „Mieszkanie chronione” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach w ramach partnerskiego projektu „Pracuś” w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach zapewnienia trwałości projektu, rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług oferowanych w ramach projektu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach ogłasza gotowość przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, tj. 41 m-c, do świadczenia usługi
w formie mieszkania chronionego w budynku w Petrykozach dla 2 osób.

Mieszkanie chronione już otwarte.

Osoby z niepełnosprawnościami zaliczają się do grupy najbardziej narażonej na wkluczanie społeczne. Często, po epizodach choroby i pobytach w szpitalu, ich sytuacja osobista bardzo się komplikuje, niejednokrotnie nie mają też zagwarantowanej możliwości powrotu do domu rodzinnego bądź samodzielnego życia w lokalnej społeczności.

Dla tych osób, po długich oczekiwaniach, na początku sierpnia 2021 roku zostało uruchomione pierwsze w naszej Gminie mieszkanie chronione wspierane, posiadające 2 miejsca. Mieszkanie  znajduje się w Petrykozach i jest prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach, w ramach projektu „Pracuś”. Pobyt w mieszkaniu przyznawany jest na podstawie decyzji, po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie o pomocy społecznej. W mieszkaniu zamieszkała już pierwsza lokatorka.

Celem funkcjonowania Mieszkania jest stworzenie jego Użytkownikom warunków do godnego, możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, zgodnie z indywidualnymi wyborami, w poszanowaniu odrębności, w poczuciu pełnej integracji ze społeczeństwem, przy zapewnieniu niezbędnego wsparcia specjalistów.

Wsparcie świadczone w Mieszkaniu obejmuje przede wszystkim:

  • pracę socjalną
  • poradnictwo specjalistyczne
  • usługi opiekuńcze
  • naukę lub utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie podstawowych umiejętności społecznych i samodzielności życiowej.

Tym samym, oprócz dachu nad głową zapewniamy Mieszkańcom wspomaganie w codziennym funkcjonowaniu poprzez wykonywanie codziennych czynności i prac w ramach funkcjonowania mieszkania chronionego, od nauki sprzątania i gotowania, przez administrację, specjalistyczną opiekę psychologa i  pracownika socjalnego, usługi opiekuńcze, do wspólnego spędzania czasu wolnego. Mieszkanie chronione jest niezwykle ważne i potrzebne, stanowi dużą szansę na powrót do życia społecznego i zwiększenie bądź utrzymanie samodzielności jego Użytkowników.

To pierwsze tego typu miejsce w Gminie Pabianice. Jesteśmy dumni, że nasza Gmina odpowiada na takie potrzeby społeczne!

Osobą do kontaktu jest opiekun mieszkania,  specjalista pracy socjalnej Bożena Ziółkowska.

Kontakt pod numerem telefonu: 664-095-974

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.


Powrót