Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Szukasz Pomocy?

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który znajduje przy ul. Łaskiej 3/5; 95-200 Pabianice. Do Ośrodka Pomocy Społecznej można zgłosić się osobiście, telefonicznie, lub pisemnie.

Wnioski składają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach wyłącznie mieszkańcy Gminy Pabianice, tj.: Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.

Prawo do świadczeń pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń mają:

 • osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 701 złotych, zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej;
 • osoby w rodzinie, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 złotych, zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie;

przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednej z dysfunkcji

 •  ubóstwa
 •  sieroctwa
 •  bezdomności;
 •  bezrobocia;
 •  niepełnosprawności;
 •  długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 •  przemocy w rodzinie;
 •  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 •  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 •  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

O co będzie pytał pracownik socjalny? W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej rodzina – to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Dlatego też pracownik socjalny będzie pytał o informacje dotyczące wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej, pracownik może również domagać się złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia pomocy społecznej. Do dochodów nie wlicza się:

 • alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób,
 • jednorazowych świadczeń socjalnych,
 • świadczeń w naturze,
 • świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodek pomocy społecznej

W odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą – za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu, potwierdzonym przez urząd skarbowy

Do czego jest zobowiązana osoba ubiegająca się o pomoc?

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo zasobów własnych lub przyznanych świadczeń mogą być podstawą do odmowy przyznania, ograniczenia lub wstrzymania świadczeń pomocy społecznej.


Powrót