Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opis projektu

Projekt jest realizowany w formule partnerskiej przez:

Gminę Pabianice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach – Partner Wiodący

Powiat Pabianicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Partner

Miasto Pabianice/Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach – Partner

Gminę Dłutów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach – Partner

Fundację Idee Społeczne FIDEES – Partner

Celem projektu „CUŚ dla pabianickiego” jest zwiększenie dostępu do równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych poprzez utrzymanie i utworzenie na terenie powiatu pabianickiego w okresie od 01.12.2023 r. do 30.04.2027 r. 81 miejsc świadczenia usług społecznych dla 127 osób (95K, 32M).

Całkowita wartość projektu wynosi 14 722 377,15 zł, w tym kwota dofinansowania
13 983 723,21 pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu pabianickiego:

 • potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności),
 • otoczenia w/w osób, w szczególności rodziny sprawujące opiekę nad seniorami, osobami
  z niepełnosprawnościami i innymi osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • kadry podmiotów świadczących usługi w społeczności lokalnej.

W  ramach projektu powstaje 81 miejsc świadczenia usług społecznych w formie:

 • usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 • sąsiedzkich usług opiekuńczych,
 • usług asystenckich,
 • dwóch klubów dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
 • punktu informacyjnego.

Mieszkańcy Gminy Pabianice mogą skorzystać z oferty realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Pabianicach w formie:

1. Klubu dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

2. opiekuńczych usług sąsiedzkich,

3. wsparcia asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

Ad. 1

Klub dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu przewidziany jest dla 27 mieszkańców Gminy Pabianice. Prowadzony jest on w świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej. Powyższy Klub to miejsce, w którym zadbamy, aby każdy uczestnik czuł się ważny, potrzebny i sprawny.

W ramach uczestnictwa w Klubie uczestnicy projektu mogą skorzystać: z zajęć ruchowych, zajęć usprawniających manualnie i intelektualnie oraz ze wsparcia psychologicznego.  Dodatkowo, raz w miesiącu uczestnicy Klubu będą korzystać z jednej z poniższych aktywności wyjazdowych min.:

 • basen,
 • teatr,
 • kino, 
 • muzeum
 • wycieczka krajoznawcza

Klub dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

adres: Wola Żytowska 4, 95-200 Pabianice
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek : 9:00-14:00

Ad. 2

Opiekuńcze usługi sąsiedzkie

Z sąsiedzkich usług opiekuńczych skorzystać mogą osoby starsze,  wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Powyższa forma wsparcia przewidziana jest dla 10 mieszkańców Gminy Pabianice.

Zakładany zakres wsparcia może obejmować zakupy, pielęgnację, w tym zabiegi higieniczne, kontakt z otoczeniem. Ważnym elementem wsparcia jest gotowość do świadczenia pomocy w sposób elastyczny, dostosowany do indywidualnych potrzeb odbiorcy (kilkuminutowe wizyty np. na podanie posiłku, leków, nocne interwencje w przypadku choroby). Celem usług sąsiedzkich jest podniesienie jakości życia uczestników projektu poprzez ich wsparcie w codziennym  funkcjonowaniu, aktywizację i pomoc w utrzymaniu kontaktu ze środowiskiem społecznym, umożliwienie jak najdłuższego funkcjonowania we własnym miejscu zamieszkania.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze będą mogły być świadczone 7 dni w tygodniu, w wymiarze nie większym niż 2 godziny dziennie i nie większym niż 20 godzin miesięcznie.

Odpłatność za świadczone usługi będą uzależnione od dochodu osoby wymagającej wsparcia.

Osoby świadczące usługi sąsiedzkie nie mogą być spokrewnione z osobą wymagającą wsparcia jak również nie mogą zamieszkiwać z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ad.3

Wsparcie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

Kolejną formą wsparcia realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach jest wsparcie w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Z powyższej formy wsparcia może skorzystać 17 mieszkańców Gminy Pabianice, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci) oraz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (dorośli).

Do zadań asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będzie należało wsparcie uczestników w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa  domowego, w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Pomoc w powyższej formie jest nieodpłatna. 

Osoby zainteresowane udziałem w powyższym projekcie prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Aleksandrą Pasek pod numerem telefonu 664-091-403 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 3/5

Zadanie realizowane w ramach projektu „CUŚ dla pabianickiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027


Powrót