Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-18.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych..

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-09 Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności: Pobierz raport

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Mielczarek magdalena.mielczarek@pabianice.gmina.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 668 374 148. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Front budynku
Front budynku
Front budynku
Front budynku
Zewnętrzne tablice urzędowe

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach znajduję się przy ul. Łaskiej 3/5.

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach jest przystosowana do obsługi osób mających trudności z poruszaniem się. Ośrodek znajduje się na parterze budynku, brak schodów bądź progów utrudniających dostęp, szerokie drzwi; przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon (przycisk nr „1”) – w razie konieczności zapewniana jest pomoc pracownika Ośrodka przy wejściu do dalszych pomieszczeń.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze i pomieszczenia Ośrodka są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych, brak schodów, brak windy.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Z uwagi na położenie wszystkich pomieszczeń Ośrodka na parterze budynku, osoby niepełnosprawne ruchowo mogą wjechać do środka bez barier architektonicznych. Wewnątrz budynku zamieszczono oznakowania ułatwiające lokalizację odpowiednich działów Ośrodka. Brak zainstalowanych pochylni, platform. Pomieszczenia Ośrodka nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Toaleta jest wyposażona w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z dostępnych miejsc parkingowych znajdujących się przed głównym wejściem do budynku

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Istnieje możliwość wstępu do wszystkich pomieszczeń Ośrodka z psem asystującym bądź psem przewodnikiem, woda dla psa zostanie podana na prośbę Klienta.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak tłumacza migowego na miejscu; w przypadku konieczności skorzystania z usługi tłumacza języka migowego w kontakcie z Ośrodkiem, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby w formach: pisemnej na adres: ul. Łaska 3/5; 95-200 Pabianice, e-mail: gops@pabianice.gmina.pl bądź Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP /GOPSGminaPabianice/SkrytkaESP przez zamieszczony poniżej FORMULARZ. Ośrodek zapewni usługę tłumacza w terminie 3 dni od złożonego wniosku; Istnieje również możliwość korzystania w kontakcie z Ośrodkiem z pomocy osoby przybranej (np. członka rodziny);

Informacje dodatkowe

Dojazd do siedziby Ośrodka: ul. Łaska 3/5: w odległości około 15 m, na przeciwko wejścia do budynku znajduje się przystanek tramwajowy linii „41” oraz zastępczej linii autobusowej „Z41”. W rozkładzie jazdy wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.

Formularz wniosek o tłumacza migowego


Powrót