Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Do świadczeń opiekuńczych

W przypadku ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne, do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku opiekuna faktycznego – zaświadczenie z sądu lub ośrodka adopcyjnego o toczącym się postępowaniu adopcyjnym zawierające datę przekazania dziecka lub orzeczenie sądu w tej sprawie
 • w przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się krewny w linii prostej inny niż matka lub ojciec albo rodzeństwo, bądź rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z osobą wymagającą opieki;
 • w przypadku umieszczenia dziecka w placówce zapewniającej całodobową opiekę – zaświadczenie stwierdzające przez ile dni w tygodniu korzysta w nim z całodobowej opieki.

W przypadku ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy do wniosku należy dołączyć:

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki, w tym odpowiednio:

 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osob fizycznych(Dz.U. z 2012r. poz. 361 z póxn. zm.)
 • zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego zawierające dane o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłacanego podatku- w przypadku uzyskania dochodów opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne- za rok poprzedzający okres zasiłkowy
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (np.: kserokopię: świadectwa pracy, umowy zlecenie/ o dzieło, PIT-y 11 oraz PIT-y 37/36 za 2016 r.).
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (np.: kserokopię: umowy o pracę/zlecenie/dzieło, PIT-y 11 oraz PIT-y 37/36 za 2016 r.).
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną (np.: kserokopię umowy o pracę/zlecenie/dzieło, zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za miesiąc następujący po miesiącu rozpoczęcia zatrudnienia).
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • w przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiega się krewny w linii prostej inny niż matka lub ojciec albo rodzeństwo, bądź rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z osobą wymagającą opieki
 • dokument potwierdzający stan cywilny osoby wymagającej opieki;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Powrót