Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dodatek elektryczny

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można złożyć od dnia 01 grudnia 2022 r.

Dodatek elektryczny przysługuje, jeśli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną (pompa ciepła / ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny) i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny to jednorazowa pomoc, która wynosi:

  • 1000 zł
  • 1500 zł (w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym
    w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh)

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Wnioski można składać:

  • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 3/5
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej GOPS Pabianice na platformie ePUAP: /GOPSGminaPabianice/SkrytkaESP – wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny: instrukcja jak złożyć podpis.

Wnioski o wypłatę dodatku należy składać do 01 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania. Informację o przyznaniu dodatku elektrycznego wnioskodawca otrzyma na adres e-mail wskazany we wniosku. Wypłata dodatku elektrycznego dokonywana będzie na rachunek bankowy podany przez osobę wnioskującą lub będzie do odbioru w kasie banku Santander w Pabianicach.


Powrót