Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19

DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI KLUBU DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

W GMINIE PABIANICE

PODSTAWA PRAWNA

 1. Rekomendacje GIS, MZ i MRPiPS dotyczące działalności placówek pobytu dziennego z dnia 20 maja 2020 r.
 2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  (Dz. U. z 2020, poz. 374 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).

CEL PROCEDUR

1. Niniejszy dokument określa Procedury bezpieczeństwa na terenie Klubu dla Osób Niesamodzielnych w Gminie Pabianice, w Woli Żytowskiej 4 w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu oraz uczestników.

2. Celem procedur jest:

 1. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19,
 2. umożliwienie uczestnikom korzystania z form wsparcia zaproponowanych w ramach realizacji projektu.

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego
z zakażeniem.

 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu mowa o placówce lub placówce pobytu dziennego należy przez to rozumieć Klub dla Osób Niesamodzielnych, prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach.

ZALECANE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

1. Realizacja zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministra Zdrowia:

 • wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej (maseczki – ew. przyłbice, rękawiczki jednorazowe, nienasiąkliwe fartuchy z długim rękawem, wiązane z tyłu);
 • bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym częste mycie rąk – uczestników pod nadzorem pracownika);
 • należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV;
 • stosowanie zasady ochrony podczas kichania i kaszlu:
  • podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza
   i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby;
 • zachowanie bezpiecznej odległości:
  • należy zachować co najmniej 1,5 metr odległości pomiędzy osobami;
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust:
  • dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie;
 • obserwacja objawów – mierzenie temperatury przy wejściu do placówki termometrem bezdotykowym oraz w przypadku podejrzenia stanu podgorączkowego u uczestnika;
 • umieszczenie w salach i toaletach instrukcji mycia rąk;
 • systematyczna dezynfekcja powierzchni;
 • dezynfekcja powierzchni częstego kontaktu (klamek, poręczy, szafek uczniowskich itp.);
 • umieszczenie pojemnika z płynem dezynfekującym wraz z instrukcją przy wejściu głównym do placówki;
 • przygotowanie izolatki/wydzielonej powierzchni zapewniająca odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej strony na terenie placówki.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Pracownicy Klubu dla Osób Niesamodzielnych w miejscu pracy muszą stosować osłonę ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), a także rękawiczki jednorazowe, albo preparaty do dezynfekcji rąk.
 2. Przy wejściu do placówki umieszczona będzie informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe oraz wystawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym do przeprowadzenia dezynfekcji rąk.
 3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekującym do rąk instrukcji skutecznego ich odkażania.
 4. Osoby przebywające na terenie Klubu dla Osób Niesamodzielnych będą przestrzegać zasad higieny poprzez:
 • promowanie i wspieranie wśród uczestników i pracowników higieny rąk, higieny oddychania, a także właściwej etykiety postępowania prewencyjnego;
 • konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej oraz mycia
  i dezynfekcji rąk, w tym przed i po kontakcie z uczestnikami, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem oraz po usunięciu środków ochrony osobistej;
 • zapewnienie środków czystości w placówce (mydło, ręczniki papierowe) oraz środków do dezynfekcji np. żele/płyny dezynfekujące na bazie alkoholu (min. 60%) przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku;
 • w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące treningi/zajęcia oraz informowanie uczestników o powodach stosowania tego rozwiązania w sposób dla nich zrozumiały;
 1. Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do uczestników używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej (m. in. nienasiąkliwe fartuchy z długim rękawem, wiązane z tyłu);
 • po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku, należy je każdorazowo po użyciu wrzucić do dedykowanego, zamykanego pojemnika na odpady;
 • zapewnienie odpowiedniej liczby zamykanych i opisanych pojemników na zużyte środki ochrony indywidualnej;
 • zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach ogólnodostępnych;
 • w przypadku użycia naczyń i sztućców jednorazowych należy je wrzucić do dedykowanego kosza na śmieci;
 • należy zawiesić spożywanie posiłków/napojów w sali jadalnej przez wszystkich jednocześnie, nie więcej niż 10 osób jednocześnie;
 • po zakończeniu posiłków należy uprzątnąć resztki produktów z powierzchni ogólnodostępnej, umyć i zdezynfekować blaty stolików/powierzchni po każdym spożywającym posiłek.
 1. Kierownik placówki będzie na bieżąco śledzić umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii SARS-CoV-2, w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa.
 2. Kierownik placówki będzie informować uczestników i personel o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.
 3. Pomieszczenia placówki będą regularnie wietrzone.
 4. Podczas zajęć Klubu dla Osób Niesamodzielnych będą regularnie dezynfekowanie często używane powierzchnie użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć co najmniej co 2 godziny oraz po zakończeniu zajęć w placówce.

W szczególności:

 • regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi i okien, poręczy, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów,
 • dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł,
 • w szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez jedną grupę
  i przed rozpoczęciem zajęć przez drugą grupę uczestników.
 1. Podczas zajęć w placówce zapewnione będzie bieżące sprzątanie i dezynfekcja toalet – przynajmniej 4 razy dziennie oraz po zakończeniu pracy.
 2. Kierownik Klubu dla Osób Niesamodzielnych poinformuje zarówno pracowników jak i uczestników, że do pracy i pobytu w placówkach przychodzić mogą jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy pozostać w domu, nie przychodzić do pracy/na zajęcia
  i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.
 3. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 zostaną niezwłocznie podjęte kroki mające na celu izolację tej osoby od innych osób przebywających w placówce (oddzielne pomieszczenie lub wydzielona powierzchnia zapewniająca odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej strony). Następnie zostanie dopilnowane, aby osoba ta założyła osłonę ust i nosa, jeśli to możliwe ze względu na jej stan zdrowia i możliwości psychoruchowe, oraz zawiadomiona rodzina bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji. Kierownik placówki pozostanie w kontakcie telefonicznym z właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i będzie stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia osoby, należy powiadomić pogotowie ratunkowe
  i poinformować o objawach. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Kierownik Klubu dla Osób Niesamodzielnych ustali listę osób, z którymi podejrzewana o zakażenie osoba miała bezpośredni kontakt, a także miejsc/pomieszczeń w których przebywała, celem gruntownego ich umycia i dezynfekcji.
 6. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

W zakresie organizacji pracy Klubu dla Osób Niesamodzielnych:

 1. Zakaz wstępu na teren Klubu dla Osób Niesamodzielnych osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności.
 2. Kierownik placówki będzie informować uczestników i ich rodziny/opiekunów oraz pracowników
  o nie przychodzeniu do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną.
 3. Uczestnicy i pracownicy zatrudnieni w placówce, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt
  z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną,
  a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych pozostaną w swoich domach.
 4. Stan zdrowia uczestników i personelu Klubu dla Osób Niesamodzielnych będzie na bieżąco obserwowany, w tym prowadzenie na bieżąco będą oceniane objawy infekcji dróg oddechowych.
 5. Będzie dokonywany pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego
  u uczestników, personelu i dostawców, po uprzednim uzyskaniu ich zgody, a także będzie prowadzona dezynfekcja rąk przy wejściu na teren placówki.
 6. Zostanie ustalona szybka komunikacja z opiekunami uczestników.
 7. Pomieszczenia placówki zostaną wyposażone w instrukcje mycia rąk (pomieszczenia sanitarne, kuchnia), dezynfekcji (przy wejściu do placówki), zakładania i zdejmowania maseczek (przy wejściu do placówki) oraz instrukcję użycia naczyń jednorazowych.
 8. Każdy z pracowników i uczestników wypełni oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała przy rozpoczęciu zajęć w placówce oraz w razie stwierdzenia objawów pogorszenia zdrowia oraz wskaże osoby do kontaktu w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia

W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:

 1. Podział uczestników na małe, kilkuosobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi opiekunami/terapeutami.
 2. W miarę możliwości zostaną ograniczone zajęcia grupowe na rzecz zajęć indywidualnych oraz prowadzone zajęcia w małych kilkuosobowych grupach o stałym składzie, nie więcej niż 10 osób.
 3. W ramach prowadzonych zajęć będzie uwzględniana tematyka dotycząca obecnej sytuacji epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymywania właściwej higieny osobistej i otoczenia, oraz dystansu społecznego.
 4. Rezygnacja z treningów kulinarnych.
 5. Stosowanie nakładek na komputery i dezynfekowanie ich po każdym użyciu przez uczestnika.

Załącznik nr 1 – do procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 dotyczących działalności Klubu dla Osób Niesamodzielnych w gminie Pabianice

Oświadczenie uczestnika/pracownika Klubu dla Osób Niesamodzielnych prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach

ja niżej podpisany/a…………………………………………………………………………………………………………………

wyrażam zgodę na pomiar temperatury po wejściu do Klubu dla Osób Niesamodzielnych oraz w razie pogorszenia stanu zdrowia.

W razie wystąpienia pogorszenia mojego stanu zdrowia ustalam kontakt z:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

(imię i nazwisko)

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

(numer telefonu)

……………………………………………… ………………………………………………………………

(data i miejsce) (podpis uczestnika/pracownika projektu)


Powrót