Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie: „PRACUŚ” realizowanym w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. przez partnerów:

 1. Gminę Dłutów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie – Partnera Wiodącego;
 2. Gminę Pabianice/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach – Partnera;
 3. Powiat Pabianicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach – Partnera;
 4. Fundację Idee Społeczne FIDEES – Partnera.

§ 1.

Definicje

Projekt – przedsięwzięcie pn.: „PRACUŚ” – realizowane w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

 1. Organizator:
 1. W zakresie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Dłutów – Gmina Dłutów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie;
 2. W zakresie świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców Gminy Dłutów – Gmina Dłutów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Dłutowie;
 3. W zakresie prowadzenia Klubu Osób Niesamodzielnych dla mieszkańców Gminy Dłutów – Gmina Dłutów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie;
 4. W zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej dla mieszkańców Gminy Dłutów – Gmina Dłutów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie;
 5. W zakresie prowadzenia Klubu Osób Niesamodzielnych dla mieszkańców Gminy Pabianice – Gmina Pabianice/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach;
 6. W zakresie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu pabianickiego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach;
 7. W zakresie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu pabianickiego – Fundacja Idee Społeczne FIDEES.
 1. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności.
 2. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969);

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197);

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem
z niepełnosprawnością;

i) osoby niesamodzielne;

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

l) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 1. osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 4.
 2. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej – osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004
  r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
  tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności;
  4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy
  w rodzinie; 8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
  11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku
  z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
  15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 3. Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
 4. usługi opiekuńcze – usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem; usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych; do usług opiekuńczych należą także usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych,
 5. usługi asystenckieusługi świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.
 6. usługi wspierania rodziny – usługi realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz
  w formie pracy podwórkowej.
 7. Kandydat/Kandydatka (dalej kandydat) – osoba niesamodzielna, która złożyła dokumenty rekrutacyjne w Biurze projektu.
 8. Uczestnik/Uczestniczka (dalej Uczestnik) – osoba spełniająca kryteria uczestnictwa
  w Projekcie, zakwalifikowana do udziału w projekcie w procedurze rekrutacyjnej.
 9. Uczestnik rezerwowy – przez Uczestnika rezerwowego rozumie się osobę, znajdującą się na liście rezerwowej Projektu, spełniającą kryteria uczestnictwa w Projekcie. Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się miejsca, to jest rezygnacji lub skreślenia z listy podstawowej Kandydata zakwalifikowanego do udziału w projekcie.
 10. Biuro Projektu – miejsce, w którym przechowywana jest dokumentacja Projektu oraz umożliwiony jest kontakt z personelem Projektu:
 1. W zakresie prowadzenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, Klubu Osób Niesamodzielnych i świetlicy środowiskowej dla mieszkańców Gminy Dłutów – ul. Pabianicka 21, 95-081 Dłutów;
 2. W zakresie prowadzenia Klubu Osób Niesamodzielnych dla mieszkańców Gminy Pabianice – ul. Łaska 3/5, 95-200 Pabianice;
 3. W zakresie prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez PCPR
  w Pabianicach dla mieszkańców powiatu pabianickiego – ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice;
 4. W zakresie prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez Fundację Idee Społeczne FIDEES dla mieszkańców powiatu pabianickiego – ul. Pabianicka 21, 95–081 Dłutów.
 1. Dokumenty rekrutacyjne – formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.
 2. Formularz zgłoszeniowy – dokument, w oparciu o który prowadzony jest proces rekrutacji Uczestników do Projektu (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 3. Oświadczenie uczestnika projektu – dokument podpisywany przez Uczestnika z chwilą przystąpienia do Projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu).
 4. Lista podstawowa – lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.
 5. Lista rezerwowa – lista osób spełniających kryteria uczestnictwa w Projekcie, którzy nie zostali zakwalifikowani do listy podstawowej z powodu niewystarczającej liczby miejsc.
 6. Komisja kwalifikacyjna – komisja dokonująca kwalifikacji kandydatów do Projektu, w tym oceniająca dokumenty rekrutacyjne.
 7. PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

§ 2.

Cele projektu

 1. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie
  na terenie powiatu pabianickiego w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2023 r. 74 miejsc świadczenia usług społecznych dla 276 osób (164K i 112M) w formie:
 • usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 mieszkańców Gminy Dłutów
  (2K i 2M);
 • asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 2 mieszkańców Gminy Dłutów
  (2K i 0M);
 • klubu dla osób niesamodzielnych dla 30 mieszkańców Gminy Dłutów (25K i 5M);
 • świetlicy środowiskowej dla 15 mieszkańców Gminy Dłutów (8K i 7M);
 • klubu dla osób niesamodzielnych dla 25 mieszkańców Gminy Pabianice (18K i 7M);
 • dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 200 mieszkańców (110 K i 90M) powiatu pabianickiego.
 1. Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka wsparcia, zawierająca indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej osoby niesamodzielnej, potrzeby, oczekiwania, proponowaną/e formę/y wsparcia (rodzaj i zakres).

§ 3.

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

 1. Kryteria formalne, warunkujące udział w projekcie:
 1. Status osoby niesamodzielnej,
 2. Miejsce zamieszkania:
 1. W zakresie działalności 2 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – na terenie powiatu pabianickiego;
 2. W zakresie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w Gminie Dłutów – na terenie Gminy Dłutów;
 3. W zakresie prowadzenia Klubu Osób Niesamodzielnych w Gminie Dłutów – na terenie Gminy Dłutów;
 4. W zakresie prowadzenia Klubu Osób Niesamodzielnych w Gminie Pabianice –
  na terenie Gminy Pabianice;
 5. W zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej w Gminie Dłutów – na terenie Gminy Dłutów;
 6. W zakresie świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
  w Gminie Dłutów – na terenie Gminy Dłutów.
 7. Kandydaci spełniający wymogi formalne, określone w ust. 2 podlegają ocenie merytorycznej, według następujących kryteriów:
 1. osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 8 pkt.
 2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby
  z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby
  z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 4 pkt.;
 3. osoby z rodzin korzystających z PO PŻ – 2 pkt.
 4. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego – 4 pkt.;
 1. W przypadku spełniania więcej niż jednego ze wskazanych wyżej kryteriów, punktacja podlega sumowaniu.
 2. Spośród osób, które uzyskają największą liczbę punktów sporządzona zostanie lista podstawowa. Do udziału w projekcie kwalifikowane będą kolejno osoby z listy. W przypadku wyczerpania miejsc, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą wpisywane na listę rezerwową. W razie rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki projektu, bądź też skreślenia z listy podstawowej Uczestnika/Uczestniczki projektu, kwalifikowane będą osoby z listy rezerwowej.
 3. Dokumenty rekrutacyjne, jak również niniejszy Regulamin są dostępne w wersji papierowej
  w Biurze projektu. Ponadto ww. dokumenty udostępnione są w wersji elektronicznej
  do pobrania ze strony internetowej każdego z partnerów.
 4. Organizator zastrzega, iż wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne
  z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
 5. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.

§ 4.

Nabór Uczestników

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości.
 2. Informacje o możliwości wzięcia udziału w Projekcie, a także miejscu pobierania i składania dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczone są na stronie internetowej każdego z partnerów.
 3. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od dnia 01.07.2020 r., w trybie ciągłym, zgodnie
  z kolejnością zgłoszeń, ocenianych wg. kryteriów naboru, określonych niniejszym regulaminem. Nabór uzupełniający nie wymaga dodatkowego ogłoszenia.
 4. Proces rekrutacji prowadzony jest przez Organizatora na podstawie dokumentów rekrutacyjnych i składa się z następujących dwóch etapów:
 1. Etap I – weryfikacja formalna dokumentów rekrutacyjnych przez Organizatora,
 2. Etap II – weryfikacja merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych przez Komisję kwalifikacyjną.
 1. Decyzja o wpisaniu kandydata na listę podstawową lub listę rezerwową podejmowana jest przez Komisję kwalifikacyjną na podstawie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.
 2. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.
 3. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną powiadomieni
  o wyniku rekrutacji.
 4. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie i wpisany na listę podstawową staje się Uczestnikiem Projektu w momencie podpisania Oświadczenia uczestnika projektu.
 5. W przypadku niezłożenia wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów, kandydat zostaje skreślony z listy podstawowej, a jego miejsce zajmuje kolejny kandydat z listy rezerwowej.

§ 5.

Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w Projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązuje się, w terminie do 2 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji, dostarczyć do Organizatora pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, mailem bądź za pośrednictwem poczty).
 2. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Projekcie z powodu:
 1. przekroczenia 20% nieusprawiedliwionej nieobecności w określonych dla niego formach wsparcia, przy czym maksymalna dopuszczalna nieobecność na poziomie jednej formy wsparcia nie może przekroczyć 40% zajęć;
 2. rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu form wsparcia, uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie oraz udziału w zajęciach, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających);
 3. podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji;
 4. naruszenia zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.
 5. Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie podejmuje Organizator.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Uczestnika, może on zostać dopuszczony do kontynuacji uczestnictwa w Projekcie pomimo przekroczenia 20% nieobecności. Za nadzwyczajne okoliczności przyjmuje się w szczególności chorobę Uczestnika, której charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na zajęciach lub chorobę członka rodziny Uczestnika powodującą przekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności. Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających wystąpienie tych okoliczności.
 2. Uczestnik, który został wykluczony z Projektu z powodów określonych w ust. 2 lub zrezygnował z udziału w Projekcie może zostać wezwany do zwrotu kosztów swojego uczestnictwa w Projekcie, w wysokości kosztów udzielonego wsparcia, zgodnie
  z indywidualną ścieżką wsparcia.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów, o których mowa w pkt 2 w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora w wezwaniu.
 4. Organizator może odstąpić od żądania zwrotu kosztów uczestnictwa, o których mowa w ust. 4 i 5, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności spowodowanych wystąpieniem nadzwyczajnych i niezawinionych przez Uczestnika okoliczności losowych lub gdy jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.
 5. W przypadku, gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń Uczestnika było nieprawdziwe, poniesie on pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu, włącznie ze zwrotem środków, o którym mowa w pkt. 2 i 3, gdyby Instytucja Pośrednicząca bądź inna instytucja kontrolująca uznała Uczestnika za niekwalifikowanego do uczestnictwa w Projekcie.

§ 6.

Prawa i obowiązki Uczestników Projektu

1. Uczestnik/uczestniczka Projektu, który/a został/a formalnie zakwalifikowany/na do udziału
w projekcie, ma prawo do:

 1. Bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia, określonych w indywidualnej ścieżce wsparcia;
 2. Otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć;
 3. Zwrotu kosztów dojazdu uczestnictwa w formach wsparcia, zgodnie z indywidualną ścieżką wsparcia.
 4. Uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:
 1. Zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 2. Podpisania i złożenia w Biurze Projektu wszystkich wymaganych oświadczeń
  i zaświadczeń, poddania się procesowi rekrutacji;
 3. Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia;
 4. Stosowania się do zaleceń personelu Projektu;
 5. Każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na listach obecności;
 6. Punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz do obecności na przynajmniej 80% wszystkich zajęć. Uczestnik Projektu ma prawo do opuszczenia bez usprawiedliwienia 20% wszystkich zajęć, przy czym maksymalna dopuszczalna nieobecność na poziomie jednej formy wsparcia nie może przekroczyć 40% zajęć;
 7. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów sprawdzających i innych dokumentów zalecanych do wypełnienia, koniecznych do zdiagnozowania potencjału i potrzeb, stworzenia indywidualnej ścieżki wsparcia oraz monitoringu postępów;
 8. Bieżącego informowania Organizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie;
 9. Natychmiastowego informowania Organizatora o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz o zmianie swojej sytuacji życiowej i zawodowej (np. podjęcie zatrudnienia).

§ 7.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020 r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany Regulaminu, wynikające w szczególności ze zmian Wytycznych Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczącej, warunków realizacji projektu i innych dokumentów programowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

Załączniki:


Powrót