Baner Fundusze Europejskie Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Projekt „Pracuś” -Zamówienia publiczne

Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pabianickim – „PRACUŚ”

Wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi transportowej dla uczestników Klubu dla osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej w związku z realizacją projektu pn. „Pracuś”.

Świadczenie usługi instruktora w zakresie zajęć komputerowych dla uczestników Klubu osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej, w związku z realizacją projektu „Pracuś”.

Świadczenie usługi instruktora/trenera sportu w zakresie zajęć ruchowych dla uczestników Klubu osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej, w związku z realizacją projektu „Pracuś”.

Świadczenie usługi instruktora/trenera sportu w zakresie zajęć ruchowych dla uczestników Klubu osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej, w związku z realizacją projektu „Pracuś”.

Świadczenie usługi instruktora w zakresie zajęć komputerowych dla uczestników Klubu osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej, w związku z realizacją projektu „Pracuś”.

Świadczenie usługi wsparcia psychologicznego dla uczestników Klubu osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej, w związku z realizacją projektu „Pracuś”.

Świadczenie usługi instruktora/trenera sportu w zakresie zajęć ruchowych dla uczestników Klubu osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej, w związku z realizacją projektu „Pracuś”.

Świadczenie usługi wsparcia psychologicznego dla uczestników Klubu osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej, w związku z realizacją projektu „Pracuś”.  

Świadczenie usługi instruktora w zakresie zajęć komputerowych dla uczestników Klubu osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej, w związku z realizacją projektu „Pracuś”.  

Świadczenie usługi instruktora/trenera sportu w zakresie zajęć ruchowych
dla uczestników Klubu osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej, w związku z realizacją projektu „Pracuś” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pabianicach w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi transportowej dla uczestników Klubu dla osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej w związku z realizacją projektu pn. „Pracuś”, oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

Zamówienie publiczne – Usługa polegająca na realizacji zadań animatora w Klubie dla osób niesamodzielnych w Woli Żytowskiej w Gminie Pabianice w powiecie pabianickim”.  


Powrót