Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Do świadczenia wychowawczego 500+

Wymagane załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w zależności od sytuacji rodziny:

  • kopię karty pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);
  • kopię karty pobytu i kopię decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
  • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  • kopię odpisu orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
  • kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  • inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.


Powrót